ਇਸ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂਕੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕੂਕੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੂਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੋਮੇਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: www.stekjesbrief.nl

ਕੂਕੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਕੂਕੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਕੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਕੜੇ: ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਆਦਿ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ: ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਣ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ: ਇਹ ਉਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤਰਜੀਹਾਂ: ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਕੂਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 'ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ' ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ/ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਲ ਜਾ wikipedia.org, www.allaboutcookies.org ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।

ਉਡੀਕ-ਸੂਚੀ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।